தங்கள் படைப்புகளை சமர்ப்பிக்கவும்
* ஆவணங்களின் கோப்பு பெயராக பதிவு எண்ணை பயன்படுத்தவும்.
* ஆதரிக்கப்படும் கோப்பு வடிவங்கள் - jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx
* அதிகபட்ச கோப்பு அளவு - 1Mb